Benvingut / Bienvenido

Català:

Les urbanitzacions són les grans oblidades pels ajuntaments. Aquest fenomen resulta paradoxal ja que en molts dels casos aquestes representen una important quota de la població, podent arribar a ser fins i tot majoritària. Tot i ser injustificable per part de les institucions governamentals, hi ha diverses raons a les quals es deu això. La dispersió demogràfica d’aquestes unida a la freqüent desconnexió entre veïns i associacions per falta de mitjans són fets que contribueixen a aquesta desatenció institucional.

És per la reiterada observació i patiment d’aquestes pràctiques pel que ens hem decidit a fundar ZonaResidencial.org. Hem desenvolupat un portal on potenciar la interacció entre veïns, associacions i institucions a un sol clic de distància i d’una forma gratuïta. Mitjançant el fòrum es poden crear plataformes per unir forces i guanyar veu davant els organismes municipals.

Tanmateix, no tot és reinvindicatiu. També volem millor l’estada dels veïns en les seves urbanitzacions, siguin residents habituals o esporàdics mitjançant el foment de la comunicació entre veïns i la pràctica comuna d’activitats, de manera individualitzada o a nivell del conjunt de la urbanització.

Mitjançant ZonaResidencial.org, la vida a les urbanitzacions és més fàcil, entretinguda i social que mai.

Castellano:

Las urbanizaciones son las gran olvidadas por los ayuntamientos. Este fenómeno resulta paradójico puesto que en muchos de los casos éstas representan una importante cuota de la población, pudiendo llegar a resultar incluso mayoritaria. A pesar de ser injustificable por parte de las instituciones gubernamentales, hay diversas razones a las que se debe esto. La dispersión demográfica de éstas unida a la frecuente desconexión entre vecinos y asociaciones por falta de medios son hechos que contribuyen a esta desatención institucional.

Es por la reiterada observación y sufrimiento de estas prácticas por lo que nos hemos decidido a fundar ZonaResidencial.org. Hemos desarrollado un portal en el que potenciar la interacción entre vecinos, asociaciones e instituciones a un solo clic de distancia y de una forma gratuita. Mediante el foro se pueden crear plataformas para unir fuerzas y ganar voz ante los organismos municipales.

No obstante, no todo es reinvindicativo. También queremos mejor la estancia de los vecinos en sus urbanizaciones, sean residentes habituales o esporádicos mediante el fomento de la comunicación entre vecinos y la practica común de actividades, de forma individualizada o a nivel del conjunto de la urbanización.

A través de ZonaResidencial.org, la vida en las urbanizaciones es más fácil, entretenida y social que nunca.